Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños
Obter Adobe Flash player
Precízase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.
Lidera Bergantiños

Baremo

Baremo

Unha vez que o promotor presente no GDR a súa solicitude de axuda, xunto coa documentación necesaria para a súa admisión, o GDR procederá a elaborar o Informe de Control de Elixibilidade (ICE), co resultado da avaliación e baremación do proxecto. O ICE informará de se o proxecto é elixible e da súa puntuación total para a posterior asignación da porcentaxe de axuda. Para a realización do ICE aplicarase o Baremo que figura como anexo I, na convocatoria de axudas do programa Leader Bergantiños 2007-2013. O baremo esta diferenciado para proxectos produtivos e para proxectos non produtivos. A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto para ser subvencionado é de 20 puntos.

O importe e porcentaxe de axuda pública que pode corresponder aos proxectos de natureza non produtiva axustarase ás intensidades máximas de axuda que a continuación se refiren, no documento de descarga, segundo a prioridade do proxecto de que se trate.

Listaxe de descargas

Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños visítanos en facebook | © by Abertal

Lg. A Camposa s/n, Buño - 15111 Malpica de Bergantiños
Telf: 981 707 377 - Fax: 981 711 352 - E-mail: info@adbergantinos.org